Kurs og arrangementer

Skolenes musikkpris

La elevene ved din skole få oppleve mer musikk i skolehverdagen skoleåret 2023/24!

Med Skolenes musikkpris vil vi løfte fram og honorere skoler som, sammen med sine lærere, prioriterer musikk som en sterk og integrert del av skolehverdagen, i tillegg til å ivareta musikkfaget på en god måte.

Bidra til:

 • at sang og musikk blir integrert som en viktig del av skolens hverdag
 • at musikkfaget er solid forankret i Fagfornyelsen med det skapende og utøvende i sentrum
 • at estetiske læreprosesser også har en naturlig plass i andre fag
 • at musikklærerens arbeid blir verdsatt, og at det gis gode forutsetninger og rammevilkår for musikkundervisningen

Skolenes musikkpris 2023/24

Dersom sang og musikk er integrert som en viktig del av skolens hverdag og dere har en musikkplan som ivaretar faget i hht læreplanen, så meld dere på til Skolenes musikkpris! Om dere ikke er helt der enda, men vil bruke prisen som del av mål og motivasjon for skoleåret, så er det fortsatt tid. Husk å få det med i skolens årsplanlegging!

Musikk skaper glede og trivsel, bidrar til bedre helse og økt konsentrasjon og læringsevne!

For å sitere lektor, spesialpedagog og forfatter Toril Karstad, så bidrar sang til at barn, unge og voksne overvinner frustrasjoner og uro, samtidig som at opplevelsen av tilhørighet styrkes. Musikkaktiviteter har en positiv effekt på engasjementet og kan gjenoppbygge en ødelagt skolemotivasjon. Musikk har potensial til å bedre selvfølelsen, selvtilliten og humøret.

Skolenes musikkpris

 • Skolen får et fagarrangement med en pedagog/instruktør/inspirator, samt en person fra Musikk i Skolen. Skolen kan velge om tiltaket skal brukes sammen med elevene eller bare med musikklærer/musikkteam og resten av kollegiet
 • Arrangementet dokumenteres for å synliggjøre skolens arbeid som inspirasjon for andre
 • Diplom med skolens og musikkansvarliges navn

Forutsetninger

 • Skolen har ambisjoner om at sang og musikk skal være integrert som en viktig del av skolens hverdag.
 • Musikkfaget skal være solid forankret i Fagfornyelsen med det skapende og utøvende i sentrum.
 • Estetiske læreprosesser skal også ha en naturlig plass i andre fag.
 • Musikklærerens arbeid blir verdsatt, og det gis gode forutsetninger og rammevilkår for musikkundervisningen.

Motivasjon og forankring i læreplanverket

Musikklærerprisen ble i 2017 etablert som et ledd i arbeidet med å styrke musikkfaget i skolen, løfte fram og motivere musikklærerne i deres yrkesrolle og øke synlighet og status for faget. Dette er også målet med Skolenes musikkpris, som i tillegg vektlegger hvordan skolen tilrettelegger for musikkundervisningen og for at musikk skal bli en sterk og integrert del av skolehverdagen. Rammene for musikkfaget, som lærerressurser, utstyr, rom, timeressurs og egnede gruppestørrelser legger ikke bare til rette for god musikkundervisning, men bidrar til holdningsendring til faget og større glede og trivsel for alle på skolen.

Dette er også utdypet i beskrivelsen av musikk i Fagfornyelsens tverrfaglige temaer Folkehelse og livsmestring og Demokrati og medborgerskap:

 • I musikkfaget handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om at eleven utvikler evne til å uttrykke seg gjennom spill, sang, andre vokale uttrykk og dans. Fellesskapet rundt musikk bygger relasjoner mellom mennesker, gir mestringsfølelse og bidrar til et positivt selvbilde, når musikkens faglige og estetiske dimensjoner ivaretas. Musikk er en ressurs for å gjenkjenne, sette ord på og håndtere tanker og følelser, i medgang og motgang. Kunstneriske uttrykk gir mulighet til å forstå både eget og andres følelsesliv bedre, og dette legger grunnlag for god psykisk helse.
 • I musikk handler det tverrfaglige temaet om at elevene utvikler kunnskap om hvordan musikk kan være en viktig demokratisk ressurs. Arbeid med temaet i faget gir elevene forståelse av hvordan de kan ta i bruk kunstneriske ytringsformer og estetiske uttrykk i demokratiske prosesser. Faget musikk skal bidra til bevissthet om hvordan musikk til alle tider har vært brukt til å uttrykke meninger og til å skape og kommunisere identiteter. I musikk øver elevene seg i å håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet, og de utvikler bevissthet om både retten til å ytre seg og ytringsfrihetens grenser.