"Det muliges kunst" diskutert på Stortinget

 

 

Den 24.04.2014 fikk kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og kulturminister Thorhild Widvey overlevert rapporten ”Det muliges kunst” fra ekspertgruppen for kunst og kultur i opplæringen. Med utgangspunkt i denne rapporten, har nå Stortinget endelig diskutert de praktisk-estetiske fagenes plass i skolen. Den 12. mai 2015 måtte kunnskapsministeren svare på følgende interpellasjon fra representanten Christian Tynning Bjørnø (A):

«I NOU 2014: 7 'Elevenes læring i fremtidens skole' løftes kreativitet frem som en av de viktigste fremtidskompetansene. De praktisk-estetiske fagene spiller en viktig rolle i så måte. Ekspertgruppa for kunst og kultur i opplæringen overleverte i april 2014 rapporten 'Det muliges kunst' til kunnskapsministeren. Rapporten inneholdt 10 konkrete anbefalinger til hvordan man kan styrke kreativiteten og kulturens plass i opplæringen. Oppsummert konsentreres rådene om å anerkjenne verdien av kulturell og kreativ kompetanse. Ekspertgruppa uttrykker blant annet bekymring for det store antallet lærere som underviser i kunst- og håndverksfaget uten faglig utdanning. Samme tendensen ser vi i fagene kroppsøving, mat og helse og musikk.

 

Hvor langt er statsråden kommet i oppfølginga av 'Det muliges kunst', og hvilke tiltak vil regjeringa foreslå for å styrke kreativiteten og løfte de praktisk-estetiske fagene i skolen?»