Musikk i Skolen og SEF møter departementene

 

Musikk i skolen har, sammen med de to andre organisasjonene under Samarbeidsforum for estetiske fag (SEF), blitt invitert til et møte med Kunnskapsdepartementet den 11. juni 2014. På møtet skal man drøfte oppfølgingen samt muligheter og konsekvenser av den rapport som Ekspertgruppen for kunst og kultur i opplæringen publiserte i april, Det muliges kunst. Musikk i Skolen stiller med daglig leder Ulrika Bergroth-Plur og styreleder Petter Moen.

 

Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet har også invitert til åpen høringskonferanse om ekspertgruppens rapport den 12. juni i Oslo. Også der kommer Musikk i Skolen selvsagt å stille.

Det muliges kunst – kanskje ikke ti bud, men ikke langt ifra!

 

 

25.04.2014. Av Ulrika Bergroth-Plur

 

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og kulturminister Thorhild Widvey fikk i går, torsdag 24. april, overlevert rapporten ”Det muliges kunst” fra ekspertgruppen for kunst og kultur i opplæringen. Musikk i Skolen mener at dette er en uvanlig omfattende, faglig sterk og gjennomarbeidet rapport. De ti konkrete råd og anbefalinger som gruppen gir departementene kan, dersom de gjennomføres og etterfølges, tegne et nytt og betydelig mer optimistisk og lyst kart for fremtidig kunstutøving, -undervisning og -opplevelse for norske barn og unge.

 

Les hele rapporten her

"Alarmen tilsier at (...) alle skolens fag er godt begrunnet og må gis oppmerksomhet for å sikre kvalitet – hele tiden, ellers forvitrer kompetansen på alle nivå i lærerkorpset, og mange årskull kan miste tilbud de har krav på for å bruke sine evner og utvikle sitt talent. Alarmen tilsier at det gjelder de estetiske fagene nå. Det er alvorlig. Ta grep!" 

Utdrag fra rapporten Det muliges kunst 

 

 

Bakgrunn

I et drøyt halvår har ekspertgruppen arbeidet med å skaffe grunnlag for rapporten. Man har reist land og rike rundt og samlet inn informasjon fra feltet. Gruppen har bestått av eksperter innenfor kunst, kultur, utdanning, politikk og byråkrati og har blitt ledet av tidligere rektor ved Norges Musikkhøgskole, Eirik Birkeland. I følge mandatet for gruppen skal deres anbefalinger ”bidra til styrket og reelt samarbeid mellom utdannings- og kultursektor på alle nivå i arbeid med målgruppen barn og unge.” Målsettingen har vært å utrede forutsetningene for at barn og unge i Norge i dag får et helhetlig kunst- og kulturtilbud fra barnehagen og opp gjennom hele opplæringsløpet.

 

Rapporten både bred og dyp

Rapporten favner meget bredt. Likevel har man klart å sette fingeren på de viktigste utfordringene som vi i Norge har hatt innenfor fagområdet i en årerekke og som har skapt både frustrasjon, ineffektivitet, til dels manglende kvalitet og dårlig ressursutnyttelse. Gjennom de konkrete anbefalingene belyser gruppen blant annet at verdien av kunst, kulturmøter og kulturell kompetanse nå må anerkjennes, og at dette må få helt konkrete konsekvenser for fremtidige valg og beslutninger, ikke bare på skoleleder og skoleeiernivå, men også politisk. Gruppen anbefaler også at faglig lærerkompetanse må sikres gjennom at det innføres kompetansekrav for undervisning i kunst, håndverk og musikk for lærere som underviser i de estetiske fagene i grunnskolen. Man råder også departementene til å opprette samarbeidsformer som sikrer tett dialog mellom kunstfeltet og skole, også på departementsnivå.

 

Reetablering av Nasjonalt senter i Oslo

Videre foreslår gruppen at Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen flyttes til Oslo, og at senteret i fortsettelsen får utvidede oppgaver som sikrer bedre samordning og koordinasjon mellom blant annet Den kulturelle skolesekken, kulturskolene, utdanningsinstansene og fagorganisasjoner. Musikk i Skolen gleder seg til å sette seg ned og nøye lese alle detaljer i rapporten fra perm til perm. Det som nå blir viktig for vår organisasjon er å følge opp og påvirke at rapporten ikke blir nok en ”skufferapport” som får oppmerksomhet i noen uker for deretter å plasseres i ”må utredes i fremtiden”-bunken på statsrådenes pulter. Det har denne gangen blitt gjort et uvanlig grundig utredningsarbeid og ekspertgruppen har kommet frem til ti overraskende dype og reflekterte anbefalinger. La oss håpe at departementene denne gangen er kloke nok til å følge dem.

 

 

Fra Aftenposten 24.04: Blodfattige råd , Ikke imponert over rapport om estetiske fag

 

Svar av Eirik Birkeland (publisert i Aftenposten i forkortet versjon): Skivebom om kulturrapport