- Frivillig musikkaktivitet kan bli skadelidende

Ballade.no har, på oppfordring fra Musikk i Skolen, skrevet en serie artikler om at frivillige musikkgrupper og lokallag som tidligere var organisert hos oss må legge ned som følge av at vi ikke lenger får dele ut Frifondmidler. 

 

Daglig leder Ulrika Bergroth-Plur, nestleder og frifondrådgiver Torunn Øvrebø Brotnow og styreleder Bjørn Morten Kjærnes i Musikk i Skolen har skrevet dette tilsvaret til den pågående saken. I tillegg har Musikk i Skolens styre skrevet en uttalelse som du kan lese her

 

Frifond på ville veier? Denne teksten ble publisert på ballade.no 6. juni 2016

Departementet har full tillit til et system som innebærer at Norsk musikkråd skal behandle klager mot seg selv. Da er det ikke lett å få en uhildet vurdering, skriver Musikk i Skolen.

Av: Ulrika Bergroth-Plur, Bjørn Morten Kjærnes og Torunn Øvrebø Brotnow

MiS har selv ønsket å få medieoppmerksomhet rundt saken – noe vi selvsagt ikke hadde ønsket om vi hadde noe å skjule. Vi ønsker synliggjøring for:

  • Å belyse det prinsipielle i at frifondordningen, slik den nå har utviklet seg, kan virke mot sin egen intensjon om å være et lavterskeltilbud for en bred målgruppe barn og unge.

  • Å synliggjøre at frifondforvaltningen hos en av paraplyorganisasjonene ikke fungerer som den må for å ivareta målgruppene.

  • Å få frem at klagesaksgangen ikke ivaretar de berørte parters rettssikkerhet noe som igjen undergraver tilliten til ordningen. Vår advokat har aldri sett tilsvarende saks- og klagebehandling innenfor offentlig forvaltning.

 

Ikke medlemsregister?
Terje Winthers innlegg i Ballade gir inntrykk av at MiS verken har medlemsregister eller har medlemstallene i orden. Her er vårt budskap: Han og hvem som helst annen er hjertelig velkommen til å se den dokumentasjon som har vært sendt til og godkjent av Norsk Musikkråd (NMR) – revisorrapportene likeså.

Transparens, tydelige lister og oversikt er noe Musikk i Skolen alltid har satt høyt.

Om det NMR og Terje Winther mer enn antyder skulle være riktig, at MiS ikke kan dokumentere medlemstall, så finner vi det litt underlig at NMR ikke hadde noe å utsette da de sist gjennomførte en grundig kontroll av 80 tilfeldig utvalgte grupper fra vårt medlemsregister. Vi har faktisk et medlemsregister og har alltid hatt det!

Dokumentasjon og registrering av medlemmer er altså overhodet ikke «noe nytt» for oss, som Terje Winther antyder. Våre grupper har alltid vært pålagt å kunne legge fram deltakerlister. Alle MiS sine grupper har i tillegg hvert år levert en Frifonderklæring hvor de underskriver på at virksomheten er i tråd med Frifond og NMRs retningslinjer. Dette innførte vi for å sikre at medlemmene forstår hvordan ordningen fungerer og hva de forplikter seg til. I tillegg kommer revisorattestasjon på alle innbetalinger i vårt medlemsregister. Det vårt nye medlemsregister nå legger til rette for, er at kontaktpersonen for hver gruppe selv kan registrere enkeltmedlemmene i gruppene og all informasjon om disse. Selve informasjonen har alltid vært tilgjengelig. Transparens, tydelige lister og oversikt er noe Musikk i Skolen alltid har satt høyt.

 

Hvorfor ønsker Musikk i Skolen å synliggjøre denne saken?
Hva kan være begrunnelsen for at Musikk i Skolen selv løfter saken ut i media? Under alt Musikk i Skolen gjør ligger et grunnleggende engasjement for at alle barn, uavhengig av geografi eller foreldres lommebok, skal få et musikktilbud. Et lavterskeltilbud med aktiviteter som et viktig alternativ og komplement til for eksempel kor, korps og kulturskole. Det har vært tilbud som foreldre, også i innvandrerfamilier, har følt seg trygge på å sende sine barn til, og som har vært unike tilbud over hele landet. Vi hadde på det meste 160 kulturfora i alle deler av Norge. Dette er nå rasert. Vi kunne ikke sitte stille å se på at manglende kunnskap og uforstand skulle ødelegge så mye, og kunne ikke tro at dette var Kulturdepartementets intensjon. Etter møte i departementet og senere svar fra kulturministeren på skriftlig spørsmål fra Bård Vegard Solhjell ble det klart at departementet ikke vil se nærmere på saken. De har full tillit til et system som innebærer at NMR skal behandle klager mot seg selv. Da er det ikke lett å få en uhildet vurdering. Forvaltningens kvern maler uforstyrret videre.

 

 

Musikk i Skolen tilbyr én alternativ organisering for at alle barn skal få et lokalt musikktilbud
MiS jobber daglig for å bygge sterke og inkluderende kulturtiltak for barn og unge. Vi er heldigvis ikke alene om det. Orkestre og korps er strålende tiltak men ikke alle barn finner sin plass der. Mindre ensembler med tilknytning til orkestre eller korps har sin ramme og overbygning der, mens mange av våre grupper har samlet seg under et kulturforum/ en styringsgruppe. Flere enkeltstående trioer, kvartetter og kvintetter (f.eks band) har nå fått avslag fordi de ikke har et eget styre. Dette er en prinsipiell utfordring; Er ikke barn berettiget frifondstøtte fordi gruppen deres ikke har et eget styre? Vår modell, kulturforummodellen, er utviklet nettopp for at mange ulike grupper i et lokalmiljø skal kunne samordne sine ressurser, organisere jevnlig aktivitet og gjennomføre små og store prosjekter. Dette har viset seg å gi dokumentert effekt og stor verdi lokalt. Dette er én organiseringsform, men det finnes selvsagt andre.

 

Epilog
Musikk i Skolenes visjon er at alle barn og unge skal få oppleve og utøve musikk. Vi kan ikke sikre dette alene og mener at dialog, samarbeid og klok arbeidsfordeling innen kulturfeltet er helt avgjørende. Vi opplever det underlig at daglig leder ved en av organisasjonene som jobber for at barn og unge skal få et lokalt kulturtilbud, velger å angripe en tilsvarende organisasjon på helt sviktende grunnlag og helt uten dialog.

Enda mer urovekkende er det at paraplyorganisasjonen Norsk Musikkråd i en årrekke ikke har innfridd sitt ansvar som forvalter. Manglende tilgjengelighet, utydelige og tvetydige signaler og beskjeder, ikke svart på henvendelser (skriftlige eller muntlige) og en fullstendig manglende interesse for praktisk eller løsningsorientert dialog. Det kan virke som om den målgruppen eller de aktivitetstypene vi har representert er mindre betydningsfulle enn andre. Om flere av NMRs organisasjoner har tilsvarende erfaring har vi ikke kjennskap til, men dette er vår reelle og dokumenterbare opplevelse.

Vi ser et misforhold mellom intensjonen med frifondordningen og måten den forvaltes på. Vi ønsker at en eventuell videre debatt omfatter alle forvaltningsnivå og heretter bygger på kunnskap og konstruktiv dialog på høyt nivå.

 

Ulrika Bergroth-Plur, daglig leder i Musikk i Skolen
Bjørn Morten Kjærnes, styreleder i Musikk i Skolen
Torunn Øvrebø Brotnow, frifondrådgiver i Musikk i Skolen