Hvem kan søke midler?

Musikk i Skolen avventer resultatet av den pågående prosessen for om vi kan fortsette

å dele ut midler til fritidsgrupper. Det blir fortløpende sendt ut informasjon til alle grupper

og kulturfora som er berørt av dette.

 

Alle kulturfora og aktivitetsgrupper som er medlem i Musikk i Skolen og som driver

fritidsaktivitet der hovedaktiviteten er knyttet til musikk, kan motta Frifondmidler.

 

Musikk i Skolen har nå lansert sitt nye medlemsregister med eget område for hvert medlem.

Her vil alle til enhver tid kunne se og vedlikeholde egen kontaktinformasjon og administrere

tilsvarende for dem man eventuelt er kontaktperson for. I tillegg skal alle søknader og

rapporter (for kommende tildelinger) sendes herfra.

 

Aktivitetsgruppe:

Dette kan for eksempel være et band, en musikkdramagruppe, et kor, en

stryker-/ blåsergruppeg eller blanding av alle disse -  med minimum 3 medlemmer.

 

Kulturforum:

Skolens (eller kulturskolens) kulturforum består av representanter for kulturaktiviteter som

foregår i skolebygget utenfor skoletid. Kulturforumet samordnerbruk av lokaler og utstyr og

arrangerer fellesprosjekter for barn og unge i deres nærmiljø. Kulturforumet og de gruppene som eventuelt er organisert under dette, kan motta aktivitetsstøtte. Les mer.

 

Minimum 1/3 av medlemmene i aktivitetsgruppen eller styringsgruppen for et kulturforum, må være under 26 år å kunne  motta frifondstøtte. Hvert av medlemmene må betale minimum kr 50 pr år i medlemskontingent til sin egen gruppe eller kulturforum. Dette er nytt for tildelingsperioden 2015/16. Dokumentasjon må kunne legges fram ved kontroll. Vær særlig oppmerksom på Frifondkalenderen med viktige frister.

 

Les mer om medlemskap for kulturforum og aktivitetsgrupper.

Innmelding og betalt kontingent sammen med levert søknad om aktivitetsstøtte er underlag for tildeling av støtte.

I tillegg må gruppene oppfylle generelle krav fra Frifond:

  • Dere må være en demokratisk organisasjon.

  • Dere må ha et allmennyttig siktemål.

  • Dere må ha kulturaktivitet som en del av virksomheten.

  • Dere må arbeide for og med barn og unge under 26 år.

  • Dere må arbeide i lokalmiljøet.

 

Sjekkliste før du går videre:

  • Vi er klar over at vi må være medlem hos Musikk i Skolen for å få frifondmidler her

  • Vi er klar over at stiftelser og offentlige virksomheter eller tiltak ikke kan motta frifondmidler

  • Vi er klar over at vi ikke kan søke her dersom vi søker/mottar frofondstøtte fra en annen nasjonal organisasjon

  • Vi er klar over at man må være minst tre personer i gruppen for å motta frifondmidler

  • Vår hovedaktivitet er knyttet til musikk

 

Dersom du ikke kan "krysse av for" alle punktene, kan du dessverre ikke søke Frifondmidler hos Musikk i Skolen.