Covid 19

Tips til hvordan musikkundervisning og sang

kan gjennomføres forsvarlig på skolen

 

Bakgrunn:

Musikk er et fag som ble avlyst på mange skoler i vår. Nå er de fleste skolene så godt som i full drift igjen, og forhåpentligvis har musikkundervisningen gått tilbake til mer normale former.

Undervisningen i musikk kan skape utfordringer sett i et smittevernperspektiv. Her er det ikke bare papir/penn eller pc/skjerm som gjelder. I musikktimene skal elevene helst spille på instrumenter, spille sammen, synge og agere i tett kontakt med hverandre.

Hvordan kan man få til dette i praksis og samtidig ivareta smittevernreglene slik at lærere og elever skal kunne kjenne seg trygge?

Verken Kunnskapsdepartementet eller Utdanningsdirektoratet (Udir) vil gi konkrete retningslinjer for musikkundervisningen. Kunnskapsdepartementet viser til Udir, mens Udir viser til de generelle smittevernveiledere som ligger på deres nettsider.

Ved konkret forespørsel til Udir fra Musikk i Skolen svarer de at «Dette må hver enkelt skole og hver enkelt kommune løse på sin egen måte. Vi gir ingen konkrete retningslinjer for hvordan musikkundervisningen skal foregå mht smitte. Dette blir opp til hver enkelt lærer, rektor og skole. Men dersom undervisningen blir rammet konkret av at undervisningen ikke kan foregå som vanlig eller at læreplanen ikke kan oppfylles (f eks dersom man skulle velge å ikke bruke instrumenter i det hele tatt), ja, da ser vi på konsekvensene for dette først i ettertid, da man eventuelt kan se mer generelle konsekvenser for dette i skoler i hele landet.» 

Sang og Covid-19:

Forskningsinstituttet SINTEF har kommet med en ny forskningsrapport (september 2020) som omhandler eventuell smitterisiko i forbindelse med sang. Forskningsprosjektet er gjort i samarbeid med FHI, på bestilling av blant annet Krafttak for sang, Norges Korforbund og Norsk Musikkråd/Musikkens studieforbund. Spørsmålet har vært om det er en stor dråperisiko når vi synger i kor, spiller i korps eller andre samspillsgrupper.

Konklusjonen av forskningen er at det faktisk ikke er farligere å synge enn å snakke og le. Vi kan altså trygt synge og spille sammen så lenge vi overholder smittevernreglene.

I løpet av Korona-tiden har det oppstått flere misoppfatninger av hvorvidt det er forsvarlig å synge. Det er blitt publisert flere artikler om sang og smitte både i norsk og i utenlandsk media. I de få tilfellene vi kjenner til, har imidlertid ikke anbefalte retningslinjer for smittevern blitt overholdt. SINTEF-resultatene bekrefter nå, at så lenge vi tar forholdsregler, kan man synge og spille sammen. Dette understøttes også av en helt ny publisert forskningsrapport fra Universitetet i Lund (august 2020).

Kort oppsummert:

 • Sang kan gjennomføres så lenge myndighetens krav om minst 1 meter blir respektert. For å være føre var har imidlertid Norsk Musikkråd i sin smittevernveileder anbefalt 2 meter mellom hver rad og 1,5 meter mellom hver sanger. Siden dråpene, ifølge forskningsrapporten, dessuten ser ut til å bevege seg ballistisk (dvs. at de ikke faller rett ned), så bør sangerne helst stå på samme nivå og ikke i for eksempel kortrapper.

 • Det er knapt målt smitte utendørs. Utesang kan derfor være et veldig godt alternativ.

 • Generelt så mener FHI likevel at risikoen ikke kan bli helt null, selv om avstanden mellom sangere er betydelig mer enn 1 meter. Risikoen for smitteoverføring når det synges dersom man følger Norsk Musikkråds utvidede anbefalinger (2 meter mellom hver rad og 1,5 meter mellom hver sanger) er imidlertid, ifølge FHI, liten.

 

Tipsliste - og del gjerne dine gode tips med oss!

Vi har utarbeidet en liste med tips som kanskje kan være til nytte for læreren, rektoren og skolen i forbindelse med gjennomføring av musikkfaget og sangen på skolen. Vi supplerer gjerne listen, så om du har gode tips, send dem til musikkiskolen@musikk.no. Tusen takk!

************************************

Tips for trygg undervisning i musikkfaget:

Kilde: Diverse smitteveiledere – se oversikt lengst ned.

 

Generelt:

 • Sikre tilgang på forsvarlig vasking av hender, før og etter timen, herunder nok såpe og tørkepapir ved alle håndvasker og toaletter.

 • Ha alltid alkoholbasert desinfeksjon tilgjengelig.

 • Lokalet må tømmes helt før ny klasse kan komme inn i rommet.

 • Unngå felles rigging av utstyr. Stoler, bord og utstyr/instrumenter må rigges til i forkant av timen.

 • Reduser muligheten for kontakt som kan oppstå ved trengsel i forkant av/etter timen, for eksempel ved å planlegge at elevene går inn og ut av klassen i puljer.

 • Del om mulig inn klasserommet i soner, slik at det er lettere å holde avstand.

 • Dersom undervisningen er avhengig av at det brukes felles eller delt utstyr/instrumenter, må elevene oppfordres til å ikke ta seg til ansiktet så lenge timen pågår, samt å vaske hendene nøye etterpå.

 • Dersom skolen har egne øvingsrom og/eller musikkstudio – sikre forsvarlig avstand mellom brukerne i rommet. Påkrev vask/spriting av hender før og etter bruk av rommet. Be elevene rengjøre utstyr/instrumenter etter bruk.

 • Ingen spising eller felles servering av mat og drikke

 • Følg gjeldende råd og anbefalinger om gruppestørrelser og avstand. Snakk med rektor om muligheten for å dele inn klassen i mindre grupper.

 

Om instrumenter og utstyr:

 • Rengjør piano/keyboardtangenter, slagverksutstyr og andre flater som oppbevares i klasserommet etter bruk. Eldre elever kan selv vaske av tangenter, gitarstrenger og trommeskinn (f eks på djembetrommer).

 • Instrumenter, notestativer, mikrofoner og annen musikkutstyr bør så langt det er mulig ikke deles og ikke berøres av andre enn den som skal bruke dem.

 • Dersom likevel felles utstyr/instrumenter må brukes av flere anbefales håndvask før og etter bruk, samt møye rengjøring av utstyret/instrumentene.

 • Begrens bruk av f eks mikserpult og annen utstyr til kun én eller få personer om gangen. Husk å tørke av knapper og anlegg etter bruk.

 • Noter, nettbrett, kabler, strenger, buer, harpiks, blyanter eller plekter bør som hovedregel ikke deles med andre.

 

Om blåseinstrumenter:

 • Følg smittevernreglene om nødvendig avstand mellom elevene når de spiller.

 • For blåsere: Det må sikres forsvarlig håndtering av kondens fra blåseinstrumenter.

 • NB! Det anbefales å begrense felles bruk av blåseinstrumenter. Dersom disse (f eks blokkfløyte, tverrfløyte, trompet, horn osv) må sirkulere mellom brukere, er Folkehelseinstituttets vurdering at det bør ha gått 3 dager etter bruk av et blåseinstrument før det tas i bruk av en annen person. Det er også viktig å vaske/desinfisere munnstykker til messinginstrumenter og aller helst vaske munnrør med såpevann og en instrumentbørste ved skifte av bruker

 

Om sang:

 • Følg smittevernreglene om nødvendig avstand mellom elevene når de synger. Anbefalt avstand er 2 meter mellom hver rad og 1,5 meter mellom hver sanger. Sangerne bør helst stå på samme nivå og ikke i for eksempel kortrapper.

 • Bruk gjerne større lokale som gymsal, aula etc. for fellessang. Utearealer som skolehagen kan også fungere fint for fellessang.

 • Oppfordre dessuten gjerne elevene til å nyansere sangen og ikke bare synge sterkt hele tiden, men å variere dynamikken. Det er ikke alltid sterkt volum som klinger best!

 

Del ansvaret med elevene:

 

Smittevernveiledere:

 • Veileder fra FHI for skole finner du her

 • Veileder fra Udir finner du her

 • Veileder fra Norsk Musikkråd) finner du her

 • Veileder fra Norge Musikkorpsforbund finner du her

 • Veileder fra Krafttak for sang finner du her

 • Veileder Norsk kulturskoleråd finner du her

Utskriftsbar versjon finner du her