Målgruppe:

 • Skole- og kulturskoleledere, skole- og kulturskoleinspektører

 • Skole-/ kulturpolitikere, kommune- og fylkesadministrasjon og andre som er ansvarlig for kunstfaglig opplæring.

 

Bakgrunn:

 • 11.10.2016 ba Stortinget regjeringen om å legge fram en plan for hvordan de praktisk-estetiske fagene i skolen kan styrkes på kort og lang sikt

 • 6.2.2017 la Kunnskapsdepartementet (KD) fram «Strategi for fagfornyelsen av Kunnskapsløftet».

 • Utdanningsdirektoratet jobber nå med konkrete endringer i læreplanen.

 • Hvilke andre faktorer enn revidering av læreplanen og utdanning av lærere kan bidra til styrking av de praktisk-estetiske fagene? Kan strukturelle endringer bidra til større læringsutbytte og tilrettelegge for revidert læreplan?

 

Program:

 

09.30   Kaffe/ te og frukt

 

10.00   Velkommen ved Torunn Brotnow

 

10.15   Marianne Vanem – AKSET kultur- og skolesamfunn

            - et innovativt og moderne senter der skole og kultur samarbeider tett under samme tak.
Hvordan har man fått dette til? Bakgrunn, mål, prosess og gjennomføring faglig, politisk og administrativt;

Hva er suksessfaktorene? Hvor står man i dag og hvor går veien videre?

 

11.15   Spørsmål og debatt

 

12.00   Enkel lunsj

 

12.45   Rundeborddiskusjon/ gruppearbeid

Vi er i dialog med Kunnskapsdepartementet (KD), som ønsker innspill til hvordan man fra nasjonalt nivå kan sikre bedre strukturelle rammer for styrking av de praktisk-estetiske fagene lokalt.

 

Diskusjonstemaer:

 

 • Hvordan kan departementene, i tillegg til å foreslå endringer i læreplanen, tilrettelegge for større læringsutbytte i de praktisk-estetiske fagene? (Stikkord: stimuleringsmidler, nye lærebøker, utstyr, rom, samordning av virksomheter …)

 • Hvilke nasjonale grep kan sikre implementering av den lokale kulturskolen og Den kulturelle skolesekken som viktige aktører for styrking av kunstfagene i skolen?

 • Kunnskapsdepartementet har nasjonalt ansvar for grunnskole, kulturskole og videregående opplæring, Kulturdepartementet (KUD) har nasjonalt ansvar for kultur-, idretts- og frivillighetspolitikk. Kulturtanken (DKS) og museene ligger også her.
  Aktørene som kan bidra til styrking av de praktisk-estetiske fagene ligger under ulike departement; Hvilke utfordringer og mulige tiltak kan man se for seg vil være sentrale for om man skal lykkes med å styrke disse fagene på kort og lang sikt?

 

14.15   Presentasjon og oppsummering av gruppearbeid.

 

Resultatet av arbeidet vil bli sammenfattet og oversendt KD og KUD som et innspill til det pågående arbeidet med plan for styrking av de praktisk-estetiske fagene i opplæringen etter Stortingets behandlingen av Stortingsmelding 28.

 

15.00   Vel hjem!

Velkommen til kunstfaglig seminar!

 

Oppfølgingsseminar etter konferansen «Kunstfaglig opplæring. Det er NÅ det gjelder!»

 

Hvordan styrke de praktisk-estetiske fagene i skolen på kort og lang sikt? 

 

Ringnes festsal i Oslo 3. april 2017 kl.10.00 – 15.00

 

Adresse: Thorvald Meyers gt. 2

Prosjektleder Marianne Vanem innleder:

 

AKSET kultur- og skolesamfunn

- et fyrtårn for tett og gjennomgripende pedagogisk samarbeid med fokus på kultur, helse, læring.

Pris: kr 250 til dekning av lunsj og forfriskninger (betales med kort på stedet)

 

NB! Påmelding åpen fram til kursstart. Meld deg på til torunn.brotnow@musikk.no

 

Husk å merke med: navn, stilling, arbeidssted, telefonnummer og epostadresse.

 

Marianne Vanem (f. 1971) har en cand.mag.grad fra UiO med litteraturvitenskap og kunsthistorie og har mange års arbeidserfaring fra store og små virksomheter i kultursektoren.

I 2011 flyttet hun fra Oslo til Hammerfest for å jobbe som prosjektleder i to store utviklingsprosjekter; EU-prosjektet "Recruit and Retain" og "Regionalisering av medisinutdanningen til Finnmark". Marianne jobber nå i Inderøy kommune som prosjektleder for AKSET kultur- og skolesamfunn.   

 

 

AKSET kultur- og skolesamfunn

Inderøy kommune har, sammen med Nord-Trøndelag fylkeskommune, etablert et nytt skole- og kultursenter på Straumen; AKSET kultur- og skolesamfunn.

 

AKSET kultur- og skolesamfunn er et innovativt og moderne senter der skole og kultur samarbeider tett under ett og samme tak. Bygget inneholder fem kommunale virksomheter; Sakshaug skole, Inderøy ungdomsskole, Inderøy bibliotek, Inderøy kulturskole og Inderøy kulturhus. Den sjette aktøren er fylkeskommunal; Inderøy videregående skole. AKSET huser 700 elever og om lag 150 ansatte og er det første skolebygget i Norge som favner hele det 13-årige skoleløpet.

 

 

Med om lag 13 000 m2, inneholder AKSET en fusjon av nye og renoverte bygninger og splitter nye saler. Her finnes bl.a. øvingsrom, dansesaler og en stor kantine; en sosial møteplass for både store og små - både i og utenfor skoletid.   

 
Historikk

Det har i mange år vært tradisjon for samarbeid mellom kultur og skole, og mellom skoleslag, i Inderøy kommune. I løpet av de siste 3-4 årene er det gjennomført flere mulighetsstudier/ innholdsprosjekter for å se på mulighetene for å videreutvikle skole- og kultursamarbeid på Inderøy - også inkludert Inderøy videregående skole. Dette arbeidet resulterte i politiske vedtak i kommune og fylkeskommune i desember 2013 om igangsetting av et felles byggeprosjekt, AKSET kultur- og skolesamfunn.

 

AKSET beskrives som et fyrtårn ved at det er få eller ingen sammenlignbare kultur- og skolesenter i Norge som har et så tett og gjennomgripende pedagogisk samarbeid med fokus på KULTUR-HELSE-LÆRING. Forsking viser at hjernen stimuleres av de estetiske fagene, og hjernen stimuleres mest når elevene er aktive. I AKSET vil praktiske fag, fysisk aktivitet, kulturfag og kulturaktiviteter inngå naturlig gjennom hele det 13-årige skoleløpet. Et tett samarbeid mellom de seks pedagogiske og kulturelle institusjoner i AKSET vil aktualisere de estetiske fags viktige og naturlig plass i menneskers liv.

 

Et større fokus på kunst og kultur i opplæringen skal bidra til å utvikle barn og unges muligheter for å lykkes med skolegang og jobb. AKSET kultur-og skolesamfunn er nybrottsarbeid og et unikt konsept som vil stå seg også i nasjonal sammenheng i lang tid.

 

AKSET sto ferdig høsten 2016 og ble offisielt åpnet 28. september 2016.

 

Seminaret arrangeres av