Politisk arbeid og målsettinger

Musikk i Skolen skal gjennom sitt politiske arbeid medvirke til å skape en helhetlig og samordnet musikkopplæring.

Musikk i Skolen skal være orientert og oppdatert, gi innspill og påvirke politisk i forhold til kunstfagenes plass i skole og utdanning, med et særlig fokus på musikkfaget . I Musikk i Skolens prinsipprogram trekkes politisk arbeid fram som et av organisasjonens viktigste arbeidsområder.
 

Gjennom vårt politiske arbeid ønsker vi å skape synlige resultater for kunstfagenes plass i skole, oppvekst og utdanning.
Dette gjør vi ved å:

 

  • Arbeide for å styrke musikkfagets plass og rolle innenfor rammene av den til enhver tid gjeldende læreplan.

  • Arbeide for å bedre betingelsene for fagene musikk, dans og drama i videregående skole.

  • Arbeide for å bedre musikkfagets status og omfang i lærerutdanningene.

  • Øve politisk press for tiltak som høyner den musikkfaglige kompetansen blant lærere som underviser i musikk i grunnskolen.

  • Arbeide for utvikling av kulturskolene i Norge til gode læringsinstitusjoner og kompetente ressurssentre i samarbeid med grunnskole og kulturliv.

  • Arbeide politisk for å fremme samarbeidet mellom de ulike aktørene innenfor kulturfeltet og gode organiseringsmodeller på sentralt, regionalt, kommunalt og lokalt nivå.

  • Arbeide for at de nasjonale tilskuddsordningene for lokal opplæring og kulturaktivitet opprettholdes og utvides.

 

 

Oversikt over politiske innspill og høringsuttalelser:

19.01.2010 Høring – Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning

10.01.2011 Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Kompetansekrav for undervisning m.m.

14.02.2011 Høring - Kulturskoleløftet – kulturskole for alle

07.05.2012 Innspill til komitebehandlingen av Prop. 84 L

14.06.2012 Høring - Endringer i Frifond Organisasjon

10.05.2013 Høring – Økt fleksibilitet i grunnskolen

19.06.2013 Høring – Ny rammeplan for kulturskolen, ”Mangfold og fordypning”

14.09.2013 Høring - Forslag til forskriftsendringer – Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

16.08.2013 Høring - Veileder for tilskuddsmottakere av statlige tilskuddsordninger som medlemsbaserte barne- og ungdomsorganisasjoner søker på

07.11.2013 Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven

12.11.2013 Nei til avvikling av Kulturskoletimen

04.02.2014 Innspill til Ekspertgruppen for kunst og kultur

18.06.2014  ”Det muliges kunst” - Høringsinnspill etter høringskonferanse 12.juni 2014

13.10.2015 Høring: NOU 2015:8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser

01.04.2016 Høring – Forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger

15.11.2016 Innspill til KD og KUD etter konferansen "Kunstfaglig opplæring. Det er nå det gjelder!”

18.03.2017 Høring – Forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger

22.04.2017 Høring – Ny rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning – kapittel 3

21.06.2017 Høring: Overordnet del – verdier og prinsipper. Høringsutkast fra Kunnskapsdepartementet 10.03.17

21.06.2017 Innspill til kulturutredningen - NOU 2013:4