Nå vil vi at politikerne går fra ord til handling!

 

 

Debatt om sangen i norsk læreplan

I disse dager foregår en debatt i mange medier og sosiale fora om sangens posisjon i norsk skole. Utgangspunktet for diskusjonen har vært en oppfatning om at sangen er tatt ut av norsk læreplan, blant annet ut av norskfaget. Dette er deretter, fra flere offisielle departementskilder, blitt avkreftet. Man mener at sangen fortsatt skal ha en plass i norsk skole, selv om ordet «sang» ikke nevnes spesifikt. Gjennom å gjøre fagplanene kortere og mindre detaljerte, mener man at læreren gis større frihet og selv er i stand til å velge å bruke og integrere sang, musikk og andre estetiske uttrykksmiddel som en del av undervisningen og skolens daglige virksomhet.

 

Fagfornyelsen løser ikke situasjonen alene

Musikk i Skolen har over desennier arbeidet med å styrke sangens, musikkens og de estetiske fagenes posisjon i norsk skole. Musikkens og sangens posisjon på skolen har som kjent blitt mer enn lovlig svekket over lang tid. Vi mener imidlertid at det er viktig å ikke se på ulike problemstillinger isolert, men at man ser behov og tiltak i sammenheng, og helst også fra et fugleperspektiv.

Musikkens og sangens rolle og posisjon på skolen kan for eksempel ikke styrkes kun gjennom å revidere fagplanen i musikk. Man er nødt til å sikre at lærerne har kompetanse, at de gis mulighet til å ta etterutdanning og til å få tilgang til kompetansehevende kurs, nettportaler og materiell.  

 

Det må også gis gode nok forutsetninger for å gjennomføre musikkfaget, med gruppestørrelser som er håndterbare og med både utstyr og undervisningsrom som er egnet for faglig undervisning. Man må også sikre at sang og musikk igjen gis behørig plass både i fag- og i allmennlærerutdanningen, slik at man kan snakke om en nasjonal standard på et høyt nivå.  

 

Sist men ikke minst er sangens og musikkfagets posisjon i høy grad avhengig av at det skjer en regelrett holdningsendring, der det fra øverste politisk hold gis formell anerkjennelse for at sang, musikk og estetiske fag er like viktige i skolen som grunnleggende ferdigheter og de såkalte basisfagene. De estetiske fagene er ikke kun viktige, men faktisk like viktige!

 

Vi håper derfor at alle ovennevnte tiltak er ivaretatt i planen for styrking av estetiske fag som er lovet og som vi forventer at Kunnskapsdepartementet og regjeringen skal levere i en meget snar fremtid.

 

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Syngende skole-programmet har gitt oss innsikt

Musikk i Skolen har de siste fem årene vært operatør for Syngende skole-programmet, et av hovedprogrammene under Krafttak for sang. Vi har startet det opp og vi har utviklet det - og vi videreutvikler det. Vi har samhandlet med flere enn 90 skoler som har arbeidet med sang mer eller mindre systematisk i over flere år.

 

Flere av skolene har uten tvil hatt gode forutsetninger for å ta i bruk sangen aktivt, også uten hjelp fra Syngende skole-programmet. Men vi opplevde også at på mange skoler har ekstern inspirasjon og veiledning i kombinasjon med kompetansehevende og støttende materiell fra oss, har vært helt avgjørende for at skolen og lærerne har blitt tryggere på å bruke sang og musikk aktivt inn i skolehverdagen.

 

Gjennom programmet har vi også gjort skolene mer oppmerksomme på sangens rolle som en kulturbærende aktivitet. Vi oppfordrer skolen til å reflektere over repertoarvalg og til å forme sitt eget lokale repertoar som styrker skolens egen identitet.

 

Ikke uviktig at ordet «sang» nevnes spesifikt

Sang oppleves av de fleste av oss som noe ganske intimt og personlig, og det er slett ikke alle lærere som føler seg trygge eller komfortable med å bruke sang inn i undervisningen, selv om de veldig gjerne ønsker å gjøre det.

Vi ønsker derfor at sang fortsatt skal være et av de områdene som skal nevnes helt konkret i norsk læreplan. En usynliggjøring av forventninger kan lett bidra til at sangen marginaliseres ytterligere, nedprioriteres eller velges bort. Men selv om ordet sang skrives inn, hjelper det ikke med kun fagre ord! Forventninger i en læreplan må følges opp av konkrete tiltak som forbedrer situasjonen, som hjelper lærerne til å få trygghet og kompetanse og som bidrar til å posisjonere sang og musikk som en naturlig, selvfølgelig og forventet aktivitet som alle barn skal ha tilgang til i norsk skole.

Vi skulle for eksempel ønske at alle skoler skulle ha anledning til å få bli en Syngende skole

Sangen fortjener en nasjonal markering!

Den 12. juni 2019 ønsker vi derfor å sette maksimalt fokus på sangen i skolen.

Først, klokken 12 gjennomfører Musikk i Skolen, sammen med medarrangør Oslo-Filharmonien, og i samarbeid med Krafttak for sang, Skolenes sangdag 2019. Arrangementet i Oslo Konserthus livestreames til flere enn 300 skoler rundt om i landet og vi forventer at nærmere 80.000 barn kommer til å synge sammen – samtidig.

For mer informasjon om dette arrangementet – se www.skolenessangdag.no.

 

Musikk i Skolen har i tillegg, sammen med Krafttak for sang, Koralliansen og et stort antall andre organisasjoner tatt initiativ til et opprop for å styrke sang i norsk skole. For å understreke oppropets alvor inviterer vi dessuten til en fysisk markering foran Stortinget den samme dagen: »Syng ut!» den 12. juni kl. 16.00.

Vi håper at så mange som overhodet mulig, unge som gamle, velger å ta turen til Eidsvolls plass for å synge sammen med oss, for å overlevere oppropet og for å markere at dette er viktig – ikke bare for norsk skole, men for hele det norske samfunnet.

Les mer om oppropet her: www.krafttakforsang.no/syng-ut

 

Nå forventer vi oss at politikerne går fra ord til handling!

Ulrika Bergroth-Plur 

Daglig leder i Musikk i Skolen