Sang for barn og unge

Musikk i Skolen deltar i mange sangprosjekter i samarbeid med andre, og initierer også egne sangprosjekter, tilbyr kurs i sangledelse og produserer fag- og inspirasjonsmateriell som er relatert til sang, kor og sangledelse.

 

Vi tilbyr følgende sangprosjekter, kurs og seminar der sang inngår. Noen av tiltakene kan arrangeres på bestilling, mens enkelte kurs gjennomføres som en del av den ordinære kurskalenderen som Musikk i Skolen har for hvert semester.

 

Led sangen! - for barnetrinnet

 

Sang, spill og sprell

 

Inspirasjonsseminar for alle ansatte på skolen

 

Grunnloven og Wergeland - fengende aktiviteter for hele skolen 

 

Lenge leve Prøysen!

 

Å sette opp en musikal

 

Å starte skolekor

 

Barnas / Ungdommens Klimakonferanse

 

Chorissimo – å gå fra enstemt til flerstemt sang i kor

 

Jeg vil bygge mitt land - musikk fra mange kulturer

 

 

Noen nasjonale sangprosjekter – til informasjon og inspirasjon

 

Syng for livet, Krafttak for sang og Sang for barn og unge

Syng for Livet er en bred samarbeidsplattform som har som formål å reformere og styrke sangens stilling i Norge. Syng for Livet arbeider for å forene sentrale aktører innenfor norsk sang til en felles innsats for sangkultur og sangglede på tvers av organisatoriske, geografiske, generasjonsmessige og kulturelle skillelinjer. Syng for Livet vil forene det offentlige, det profesjonelle, det frivillige og private interesser i felles innsats og vil bidra til en mer profesjonell og systematisk kunnskap om sang i form av forskning og gjennom dokumentasjon av praktisk erfaring.

 

Om Krafttak for sang:

Syng for Livet konstaterer at interessen for sang i Norge er stor, men at aktivitetsnivået, kompetansen og innsatsen er både tilfeldig og varierer sterkt fra sted til sted. Syng for Livet ser derfor behov for en nysatsing for å kartlegge, samordne og styrke sangen i Norge. Syng for Livet har derfor tatt initiativet til en femårig satsing, Krafttak for sang 2013-2017, for å fokusere på noen områder der man ser at det er stort behov for ekstra innsats og der man vil få svært mye igjen for det. Krafttak for sang er et samarbeid mellom 18 nasjonale musikkaktører som ønsker en storsatsing på sang. Det skal samarbeides med kommuner som ønsker å bli en "syngende kommune". Aktuelle arenaer for sang er blant annet barnehager, skoler, arbeidsplasser og helse- og omsorgsinstitusjoner. Det er et mål at frivillige organisasjoner, profesjonelle institusjoner og myndigheter bidrar i et samspill.

 

Den nye regjeringen har for 2014 bevilget satsingen 1,5 millioner kroner (se www.musikk.no/syngforlivet/nyheter/statsbudsj/)

Satsingen er konsentrert rundt fem programmer:

  • Syngende lokalsamfunn

  • Sang for barn og unge

  • Sang i eldreomsorgen

  • Sang for alle

  • Sang og helse

 

Sang for barn og unge:

Musikk i Skolen kommer til å ha ansvar for gjennomføringen av programmet Sang for barn og unge. Virksomheten kommer til å omfatte blant annet kompetansehevende tiltak som webinars og produksjon av nytt lærermateriell, sang på omsorgsarenaer, utvikling av unge sangambassadørskorps og ikke minst syngende skole-piloter.

 

Se også idébanken til Syng for Livet.

 

 

Hele Norge synger

Rikskonsertene initierte i 2007-2010 et stort nasjonalt sangprosjekt som man kalte Hele Norge Synger. 82 000 mennesker deltok på de 551 konsertene som ble arrangert i 100 kommuner i alle landets fylker. I forbindelse med satsingen ble det laget en idébank for bruk av sang i ulike sammenhenger.

 

Her finner du de mange gode sangtipsene som ble samlet inn.

 

 

Sangløftet

Sangløftet var en nasjonal satsning mellom 2008-2012 for å løfte frem og styrke alle former for sang i Norge. Prosjektet ble finansiert av Sparebankstiftelsen DnB NOR og driftet av Musikk og Ungdom. Totalt ble det bevilget ni millioner kroner til prosjektet i to omganger. Hovedpilarene for prosjektet var Repertoarutvikling, Kompetanseheving og Opplevelser. Prosjektet skulle i sin helhet favne både vidt og bredt: Både unge og gamle, profesjonelle og amatører og foregå på både lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Den første perioden av Sangløftet (2008-2010) fungerte prosjektet først og fremst som en støtteordning, og prosjektet fikk inn mengder av rørende, fantastiske og kreative prosjektforslag. I den andre prosjektperioden (2011-2012) ønsket Sangløftet i større grad enn tidligere å prioritere egenproduserte tiltak. I tillegg delte man den nye perioden i tre satsningsområder der man søkte prosjekter innenfor følgende rammer: oppsiktsvekkende aktiviteter, helsebringende aktiviteter og næringsgivende aktiviteter.

 

 

Her kan du la deg inspirere av noen av de gjennomførte prosjektene og ideene: http://sangloftet.no/category/prosjekter/

 

 

Noen internasjonale sangprosjekter – til informasjon og inspirasjon

Det finnes en rekke internasjonale sangprosjekter og tiltak. Nedenfor presenteres noen av dem.

 

Sing Up i England

I England har man en lang tradisjon av samfunnsintegrerte tiltak innenfor kunst og kultur og spesielt innenfor musikk og sang. I 2007 ble det lansert et musikkmanifest der man definerte musikkens rolle i det moderne engelske samfunnet og spesielt for barn og unge. Som en konsekvens av manifestet bevilget regjeringen 40 millioner pund for en fire-års periode for å starte opp prosjektet Sing up. Målet med prosjektet var å få alle engelske grunnskoler til å bli ”syngende skoler”. Ambisjonen var at alle grunnskolebarn skal synge i undervisningen og den generelle virksomheten på skolen - og etter skoletid - hver eneste dag. I løpet av fire-års perioden  ble ca 98% av alle grunnskoler i England syngende skoler. Etter at finansieringen ble redusert har antallet aktive skoler i Sing up blitt mindre, men fortsatt er Sing Up en formidabel suksess som på en remarkabel måte har forandret skolens arbeidsmåte i et stort antall av engelske skoler.

Effekten av Sing Up er godt dokumentert. I tilegg til at mer sang har ført til mer interesse for musikk og sang har forskning vist at sangen har hatt en positiv innvirkning på resultatene i de fleste fag, skolens sosiale miljø og elevens sosiale kompetanse. Denne påvirkningen gjelder ikke bare elevene, men hele lærerstaben, elevenes foreldre og nærmiljøet rundt skolen.

 

Nysgjerrig på mer informasjon? Se følgende linker: 

http://www.singup.org/about-us/achievements/

http://www.singup.org/news-local-events/news-article/view/869-need-the-stats/

http://www.singup.org/fileadmin/singupfiles/previous_uploads/Sing_Up_Case_studies_booklet.pdf

 

Sing Up i Norge?

Sanginitiativet Syng for livet ønsker gjennom sitt initiativ Krafttak for sang og delprogrammet ”Syngende skole” å arbeide for et tilsvarende program for de norske barna, den norske skolen og det norske samfunnet. Se mer informasjon ovenfor under Nasjonale sangprosjekter – Sang for barn og unge.

 

 

Uppsala universitets körcentrum

Uppsala universitet gjennomfør omfattende forskningstiltak innenfor korområdet. For å få tilgang til en interessant litteraturliste over korforskning, se www.korcentrum.uu.se/forskning-litteratur/litteraturforteckningar/

En liste over relevante rapporter: www.korcentrum.uu.se/forskning-litteratur/rapporter/

 

Singing Cities

Et internasjonalt EU-prosjekt startet 2013 der man skaper pilottiltak med syngende byer i flere europeiske land. For mer informasjon, se http://www.musikk.no/syngforlivet/hjem/singing-ci/

 

 

Noen nyttige linker:

Ung i Kor: www.ungikor.com/home

Korbanken: www.musikk.no/obu/korbanken/

Musikkparken: www.musikkparken.no/node/194

Syng for Livet: www.musikk.no/syngforlivet/

Kor Arti: www.korarti.no/

Alle kan synge-kor: www.allekansynge.no/

Kör för alla: www.korforalla.se/

Ung i Kör: www.ungikor.se/

Norbusang: www.norbusang.org/

Fonoko: www.fonoko.blogspot.no/

Norsk Musikkråd: www.musikk.no/

Musikkens studieforbund: www.musikkensstudieforbund.no/

 

 

 

Noe repertoar, barnesanger, lydbøker:

www.barnesanger.no/

www.barnesanger.com/

barnesanger.wikispaces.com/

musikkrom.wikispaces.com/Sangboka+Rundsanger+og+kanon