Uttalelse fra styret i Musikk i Skolen 30.5.2016 om Frifond

Flere tusen barn og unge mister nå sitt fritidsmusikktilbud.

Kulturdepartementet har vært opptatt av å ivareta og legge til rette for frivillig aktivitet ved å redusere byråkrati og kompliserte søkings- og rapporteringssystemer. Norsk Musikkråd (NMR), som forvalter på vegne av Kulturdepartementet, praktiserer nå retningslinjene for Frifond organisasjon på en slik måte at en hel kategori barne- og ungdomsgrupper med flere tusen barn og unge, er i ferd med å miste sitt musikktilbud som følge av økt byråkrati.

 

Kulturforummodellen har vært bygd opp i over 13 år som et unikt lavterskeltilbud til barn og unge. Disse kulturfora med tilhørende aktivitetsgrupper blir nå lagt ned i et stort antall over hele Norge. Dette er en aktivitet som har vært lett tilgjengelig for barn som har lyst til å holde på med musikk, men som ikke har lyst til, eller som har foresatte som ikke har råd, til å melde dem inn i tradisjonelle aktiviteter som korps, kor, orkester eller kulturskole. Dette har også vært et unikt tilbud til barn med flerkulturell bakgrunn og et godt integreringsvirkemiddel.

 

Musikk i Skolen (MiS) har vært en aktiv part ved utformingen av Frifondordningen (statlig støtte til frivillig aktivitet for barn og unge primært under 26 år) og har delt ut midler fra ordningen ble innført i 2002 til og med tildelingsåret 2014. MiS har disse årene bygget opp sterk kompetanse og tilgjengelig administrasjonsverktøy for at våre medlemsgrupper over hele landet skal få den hjelpen de trenger for å drive lokale lett tilgjengelige kulturtilbud.

 

I 2013/14 ble det utarbeidet og innfaset nye retningslinjer for organisasjoner som mottar midler gjennom NMR. Dette for å harmonisere to store aktørers praksis og rammer for tildeling (Landsforeningen for barne- og ungdomsorganisasjoner og Norsk Musikkråd). Endringene som NMR innførte i etterkant har i liten grad berørt organisert virksomhet som korps, kor og orkester, som alle har kontingent, styre og vedtekter. Derimot har nye krav til søking og rapportering ført til at mange av Musikk i Skolens frittstående barnegrupper har måttet legge ned sine aktivitetstilbud. 

 

De gruppene som er minst organisert (barnegrupper med en frivillig kontaktperson) blir nå henvist til Frifond Musikk (NMR) mens de store velorganiserte tiltakene (korps, kor, orkestre med egne styrer) får søke gjennom sin medlemsorganisasjon. Ingen forstår hvorfor våre musikkgrupper ikke kan få fordelen av det arbeidet MiS hittil har gjort for dem, men at de nå selv må ta merarbeidet med å sette seg inn i kompliserte retningslinjer og søke og rapportere til Frifond musikk.

 

NMR har nå kuttet tilskuddet til mange av våre fritidsgrupper etter påstand om at de er skole- eller kulturskolevirksomhet fordi de samarbeider med skole eller kulturskole om instruktør og/ -eller øvingslokaler. Skolekorps, kulturskoleorkestre etc. får Frifondstøtte gjennom Norges musikkorpsforbund (NMF) og De unges orkesterforbund (UNOF), selv om de har dirigent og instruktører som er ansatt i kulturskolen og de øver i skolens lokaler. Korpsene og orkestrene blir ikke henvist til Frifond musikk, men kan søke gjennom sine organisasjoner.

 

MiS ble muntlig orientert om at NMR hadde utelukket oss fra ordningen etter at midlene for 2015 var delt ut – uten forvarsel. Vi la selvfølgelig inn klage både på vedtak og saksbehandling, og ble meget overrasket over at det var styret i NMR som var klagebehandler på deres eget vedtak. Klagen ble, som forventet, avvist.

 

Vi var i desember 2015 i kontakt med Kulturdepartementet og fikk, i vårt møte med daværende statssekretær Borgundvaag, den forståelsen at dette skulle det ryddes opp i. Slik gikk det ikke, med den følge at grupper legges ned og aktivitet avvikles over hele landet. 

 

Vi stiller spørsmål ved om det forvaltningsrettslige likebehandlingsprinsippet er fulgt og om det regnes som god og forsvarlig klagehåndtering at styreleder behandler saken i både første og andre instans. Dette synes å være i strid med det forvaltningsrettslige prinsippet om toinstansbehandling av klager.


Musikk i Skolens styre, v/ 

Bjørn Morten Kjærnes, styreleder 
Rannveig Andresen, nestleder
Hilde Solberg, styremedlem
Trond Magne Lærum Brekka, styremedlem
Terje Posaas Nilsen, styremedlem
Mary Gussiås Johnsbråten, varamedlem
Unni Halvorsen, varamedlem


 

Musikk i Skolens frifondrådgiver, Trounn Brotnow, har skrevet et tilsvar til en artikkel i Ballade om Frifond og kommentert feilaktige opplysninger. Les det her.