Prinsipprogram og handlingsplan 2017 - 2019

Musikk i Skolens prinsipp-program, vedtatt i Musikk i Skolens landsmøte 20. april 2017.

 

Vår visjon er at alle barn og unge skal få oppleve og utøve musikk

 

MiS arbeider for å realisere følgende overordnede mål:

 1. At alle grunnskoler gir elevene musikkopplæring og musikkopplevelser av høy kvalitet

 2. At alle lærere som underviser i musikk har formell musikkfaglig kompetanse

 3. At alle lærere som underviser i musikk har muligheter til etter - og videreutdanning i musikk   

 4. At alle grunnskoler har tilgang til gode lokaler, utstyr og læremidler i musikk

 5. At sang, gjennom Syngende skole-modellen, blir en sentral og synlig aktivitet på alle skoler i landet.

 6. At alle barn og unge har tilgang til et aktivt musikkmiljø i sin fritid

 7. For et sterkt tverrfaglig samarbeid mellom kunstfagene; musikk, dans, drama og kunst samt litteratur og mediefag.

 8. At skolen er aktiv som ressurs - og kraft- og kultursenter for lokalsamfunnet

 9. At kulturskolen fungerer som et ressurssenter i lokalmiljøet

 10. At den kulturelle skolesekken fungerer som en naturlig og integrert del av skolens virksomhet

 11. At alle lokale, regionale og nasjonale aktører som arbeider med kunst og kultur for og med barn og unge finner effektive arenaer for samhandling, optimal ressursutnyttelse og koordinering

 

Handlingsprogram for Musikk i Skolen 2017 – 2019

For å nå de overordnede målene arbeider MiS på fire hovedområder:

 1. På området skole- og utdanningspolitikk skal MiS arbeide for at:

  1.1. musikkfaget i skolen har nødvendige ressurser til å gjennomføre en kvalitativt god undervisning

  1.2. skolene trekker kunstfagene og kunstfaglige arbeidsmåter inn i alle fag og prosjekter

  1.3. alle barn og ungdommer får oppleve og delta i musikkaktiviteter

  1.4. det innføres en ordning med kulturkontakt på alle skoler 

  1.5. alle lærere som underviser i musikk har formell musikkfaglig kompetanse

  1.6. det innføres obligatorisk opplæring i musikk i grunnskolelærerutdanningen

  1.7. Samhandlingsmodellen Skolens kulturforum spres som ledd i arbeidet med å styrke samarbeidet mellom offentlige og frivillige aktører i barn og unges oppvekst.

  1.8. interesseorganisasjoner samarbeider om skole- og utdanningspolitiske tiltak

  1.9. overordnet politisk nivå til enhver tid er oppdatert på situasjonen for musikkfaget i skolen
   

 2. På området musikk- og kulturpolitikk skal MiS arbeide for at

  2.1. Syngende skolemodellen spres som ledd i arbeidet med å gi sangen større plass i skole og fritid

  2.2. finansieringsordninger på fritidsområdet revideres, styrkes og videreutvikles

  2.3. alle kommuner har et helhetlig kunstfaglig tilbud for barn og unge

  2.4. interesseorganisasjoner innen musikk, dans og drama utvider og styrker sitt samarbeid
  2.5. samhandlingen mellom aktører som arbeider med og for kunst og kultur for barn og unge lokalt, regionalt og nasjonalt nivå bedres.
   

 3. På området musikk- og annet kunstfaglig arbeid skal MiS utvikle og tilby:
  3.1. kompetansegivende, informative og inspirerende kurs, seminarer og konferanser
  3.2. digitale kurs som styrker kompetansen hos lærere og andre kulturarbeidere
  3.3. skolerettede prosjekter
  3.4. instruktør- og konsulenttjenester
  3.5. læremidler, veiledninger, infomateriell samt digitale plattformer
  3.6. modeller for musikk- og tverrfaglig arbeid (organisering og innhold)
  3.7. prosjekter og tiltak i samarbeid med aktuelle organisasjoner og institusjoner
   

 4. På området egen organisasjon skal MiS arbeide for å styrke og sikre
  4.1. sekretariatet
  4.2. økonomien
  4.3. servicetilbudet slik at det er relevant for målgruppene (herunder også medlemsfordelene)
  4.4. medlemstallet  
  4.5. MiS sine interesser igjennom Samarbeidsforum for estetiske fag ( SEF) 
  4.6. deltakelse i nasjonalt, nordisk og internasjonalt samarbeid

 

På dette grunnlaget utvikles det halvårlige tiltaksplaner som styret skal godkjenne.

Musikk i Skolens vedtekter

 

Vedtektene ble vedtatt i Musikk i Skolens landsmøte 20.4.2017

 

§ 1. FORMÅL

Musikk i Skolen (MiS) har som formål å medvirke til å skape en helhetlig musikkopplæring av høy kvalitet for alle. MiS vil fremme og støtte tiltak som bidrar til å gi barn, ungdom og voksne musikalsk og personlig utvikling. MiS skal være en faglig og politisk pådriver i arbeidet med å skape forståelse for kunstens og kulturens betydning i det norske samfunn.

 

§ 2. VIRKSOMHET

Musikk i Skolen skal arbeide for å styrke musikkfaget i alle skoleslag og for å styrke samordning av musikkopplæringen i skoleverket, musikk- og kulturskolene og fritidsmusikklivet. MiS skal særlig arbeide for å styrke musikkfaget i grunnskolen blant annet gjennom å styrke samarbeidet med utdanningsinstitusjonene og andre aktuelle organisasjoner.

Musikk i Skolen skal videre

 • være et ressurssenter for lærere som underviser i musikk og andre kunstfag

 • arbeide for skolen som kulturarena og organisering av kulturaktiviteter for barn og unge både i og etter skoletid

 • delta i nordisk og internasjonalt musikkpedagogisk arbeid

 

Musikk i Skolens virksomhet er partipolitisk og livssynsmessig nøytral.

 

§ 3. MEDLEMSKAP

3.01. Musikk i Skolen har følgende medlemskategorier: Enkeltpersoner, aktivitetsgrupper, skoler, institusjoner, kulturfora og organisasjoner. Alle som støtter Musikk i Skolens formål kan opptas som medlemmer. Medlemskapet gjelder til det sies opp skriftlig.

 

3.02. Medlemmer som ikke har betalt kontingent de to siste årene mister medlemskapet.


3.03. Medlemskap gir:

 • Tilbud og informasjon om kurs, konferanser og seminarer.

 • Tilgang til MiS sine til enhver tid gjeldende medlemsfordeler for de ulike medlemskategoriene

 • Informasjon om andre relevante musikkorganisasjoner.

 

§ 4. LANDSMØTET

4.01. Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet.

4.02. Ordinært landsmøte blir holdt hvert annet år. Tid og sted for landsmøtet skal kunngjøres for medlemmene minst seks uker før møtet. Kunngjøringen skjer på Musikk i Skolens nettsted, i nyhetsbrev og på sosiale medier. Melding om saker som medlemmer ønsker behandlet på landsmøtet må være styret i hende minst fire uker før landsmøtet.

 

Styret kunngjør fullstendig saksliste og dagsorden for landsmøtet på organisasjonens nettside senest to uker før landsmøtet. Påmeldte til landsmøtet får sakspapirer tilsendt senest en uke før landsmøtet. Skoler, institusjoner, organisasjoner, kulturfora og aktivitetsgrupper, kan kun avgi én -1- stemme. Alle medlemmer som er til stede på landsmøtet har én -1- stemme.

Avstemninger avgjøres ved simpelt flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

Ansatte i Musikk i Skolen har ikke stemmerett vedrørende budsjett, regnskap eller valg av styre.

 

4.03. Landsmøtet skal:

 • behandle styrets driftsmelding for siste to år,

 • behandle revidert regnskap for siste to år

 • behandle styrets framlegg til budsjett for kommende to år, inklusive medlemskontingent og styrehonorarer

 • behandle styrets framlegg til prinsipprogram og handlingsplan for kommende to år.

 • velge leder og styremedlemmer samt to vararepresentanter

 • velge en valgkomité på tre medlemmer

 • behandle alle saker som styret eller medlemmene har lagt fram.

 

4.04. Ekstraordinært landsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig, eller når 1/5 av medlemmene krever det. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen. Ekstraordinært landsmøte kunngjøres på samme måte som landsmøter og innkalles til med minst 3 ukers varsel.

 

4.05. Vedrørende valg av styre / valgkomité:

Styret består av leder og fire styremedlemmer. Det velges to varamedlemmer til styret. Varamedlemmene rangeres. Varamedlemmene får også tilsendt innkalling og saksdokumenter til alle styremøter. Leder velges ved særskilt valg for to år. Styremedlemmer velges for  funksjonstid er fire år, ved at to medlemmer velges hvert annet år. Varamedlemmenes funksjonstid er to år.

Valgkomiteens funksjonstid er to år (kommende landsmøteperiode).

Ved valgene søkes styret sammensatt slik at de ulike medlemskatogoriene (opplærings-, utdannings- og aktivitetsfora) er bredest mulig representert. Det bør også tas hensyn til likestilling mellom kjønnene og geografisk spredning.

 

4.06. Vedtatte vedtaksendringer gjøres gjeldende fra det tidspunkt landsmøtet er avsluttet.

 

§ 5. STYRET

5.01. Styret leder Musikk i Skolens virksomhet i landsmøteperioden og står ansvarlig for at organisasjonen drives i samsvar med vedtekter og landsmøtevedtak.

5.02. Styret består av 5 medlemmer (av hvilke en er leder) og 2 varamedlemmer.

5.03. Styrets arbeid følger organisasjonens årshjul.

5.04. Med unntak av leder konstituerer styret seg selv og velger/nedsetter nestleder samt de underutvalg det finner tjenlig. 5.06. Styret tilsetter daglig leder og fastsetter stillingsinstruks for denne.

5.07. Styret behandler innmeldinger og utmeldinger av medlemskap i eksterne samarbeidsfora og organisasjoner.

 

§ 6. SAMARBEIDSFORUM FOR ESTETISKE FAG

6.01. Musikk i Skolen er medlem av Samarbeidsforum for estetiske fag (SEF)

6.02. Styret velger hovedrepresentant (er) samt vararepresentant til SEFs styre.

6.03. Styret velger fem (5) representanter til SEFs landsmøte som arrangeres annet hvert år.

6.04. Utmelding av SEF kan kun skje ved to påfølgende styremøter.

 

§ 7. ADMINISTRASJON

7.01. Musikk i Skolens administrasjon ledes av en daglig leder.

7.02. Daglig leder er saksbehandler for styret og de utvalg styret har nedsatt.

7.03. Daglig leder står ansvarlig overfor styret i henhold til vedtatt stillingsinstruks og fullmakter styret har gitt.

7.04. Daglig leder utarbeider stillingsinstrukser for øvrig tilsatt personale.

 

§ 8. OPPLØSNING

8.01. For å oppløse Musikk i Skolen kreves landsmøtevedtak med 2/3 flertall samt vedtak på ett (1) på påfølgende ekstraordinært landsmøte. Dette innkalles til med minst 3 ukers varsel. Ved eventuell oppløsning vedtar landsmøtet hvordan organisasjonens aktiva skal disponeres.