Tilsvar til artikkelen "Frivillige musikkgrupper og lokallag må legge ned" av Gro Kirkeby på ballade.no 30.05. 2016

 

Frivillige musikkgrupper og lokallag må legge ned

Flere av Norsk Musikkråds påstander i artikkelen er misvisende og direkte feil.
Torunn Brotnow, Frifondrådgiver i Musikk i Skolen

I artikkelen hevdes det blant annet:

 

"Mottok støtte uten medlemsregister
Sund poengterer at støtten i Frifondordningen er basert 50 prosent på medlemstall i lokallagene og 50 prosent på antall lokallag, og at medlemsregister derfor er et inngangskrav til ordningen. Musikk i Skolen har imidlertid fått unntak fra dette tidligere år. De har mottatt støtte basert på oversikt over antall lokallag, og ikke for individuelle medlemmer i lagene.
– Nettopp for å komme de i møte som organisasjon, og fordi de har sagt at de har et medlemsregister på trappene, opplyser Sund.

– Har Musikk i skolen hatt dette unntaket løpende?
– Nei, de har måtte søke om dette hvert år. Musikk i Skolen fikk beskjed senest i april 2014 om at det ikke ville bli gjort unntak for senere år, sier Sund (ballade.no)"

 

Kommentar fra Musikk i Skolen:

MiS har ikke hatt unntak fra regler tidligere, og har ikke måttet søke eller få innvilget dispensasjon hvert år som NMR hevder. Vi har hatt medlemsregister så lenge organisasjonen har eksistert, og har kunnet dokumentere og rapportere helt i hht til stadig endringer i krav fra NMR. Fram til 2014 var kravet blant annet å rapportere med gruppenavn, innbetalt kontingent til MiS, kontaktperson og antall deltakere under og over 26 år. Det er grupper som kan motta støtte, og det er gruppene som er medlem hos MiS, ikke enkeltindividene. Deltakerlister for hver gruppe skulle kunne legges fram ved kontroll. Det var først for tildelingen i 2015 at det ble stilt krav om revisorbekreftede lister over enkeltdeltakerne i gruppene som underlag for tildeling. Det var dette som utløste behov for nytt medlemsregister. Dagens retningslinjene gir fortsatt NMR anledning til å bruke skjønn, noe de gjør for enkelte organisasjoner men ikke for andre. 
 

 

"Lite forutsigbarhet 
I perioden Norsk musikkråd har holdt tilbake støtten til Musikk i Skolen, har lokallag kunne søke musikkrådet direkte om frifondmidler. Flere lokallag har valgt å takke nei til støtten de har fått innvilget av NMR, fordi de opplever kravene til medlemsrapportering som for omfattende (ballade.no)"


Kommentar fra Musikk i Skolen:

De gruppene som er minst organisert (barnegrupper med en frivillig kontaktperson) blir nå henvist til Frifond Musikk (NMR) mens de store gjennomorganiserte tiltakene (korps, kor, orkestre med egne styrer) får søke gjennom sin medlemsorganisasjon. Vi og våre medlemmer forstår ikke hvorfor våre musikkgrupper ikke kan få fordelen av det arbeidet MiS hittil har gjort for dem, men at de nå selv må ta merarbeidet med å sette seg inn i kompliserte retningslinjer og søke og rapportere til Frifond musikk.

 

...

"Misbruk av midler?
Frifond Musikk er ment å stimulere til frivillig aktivitet i lokalmiljøene. Det stilles derfor krav om at aktivitetene er musikkrelaterte og ikke er i regi av offentlige organer, som fylke, kommuner eller skoler.

 

– Har Musikk i Skolen, etter Norsk musikkråds oppfatning, delegert midler til lokallag som faller utenfor frifondordningen?

 

– Det er ikke noe vi har vurdert i denne saken. Vi har forholdt oss til at MiS ikke kan imøtekomme kravene for medlemsrapportering og dokumentasjon.


I et klagesvar fra Musikk i Skolen, skriver imidlertid Norsk musikkråd at de har fått meldinger om at aktivitetene er for nært knyttet det offentlige eller ikke musikkrelatert nok.


– Har dere lagt vekt på disse meldingene når dere har holdt tilbake midler?
– Det har vi ikke lyst til å kommentere nå. Vi har forholdt oss til at MiS ikke har kunnet imøtekomme våre rapporteringskrav, svarer Sund
(ballade.no)."

 

Kommentar fra Musikk i Skolen:

Her svarer Christin Sund mot bedre vitende. MiS har i flere år imøtegått anklager fra NMR om at våre grupper er skolerelatert eller på annen måte underlagt kommunal eller statlig virksomhet. Dette var også et av hovedargumentene NMR brukte for at MiS ikke skulle få fortsette sin tildeling av midler denne gangen. De kunne ikke gi oss noen konkrete eksempler, og vi ble ikke gitt anledning til å se på og undersøke eventuelle søkere NMR mente var usikre. I tillegg har mange av våre søkere nå fått avslag på søknad til NMR med påstand om at gruppen er skoleaktivitet og med bakgrunn i hva NMR (sitat): “har funnet på nett”. Ikke mange små frivillige grupper er registrert «på nett». Det er kanskje ikke så underlig at NMR ikke vil kommentere akkurat dette.

 

...

"Tidkrevende byråkratisering 
Samtidig med krav til medlemsregister ble lokallagene pålagt, med utgangspunkt i Frifonds retningslinjer, å kreve en medlemskontingent på 50 kroner fra medlemmer.
Bergroth-Plur forteller at flere av gruppene som søker støtte fra MiS, gir opp i møte kravene for medlemsrapportering og innsamling av medlemskontingent. Gruppene består i hovedsak av 3-10 barn med en forelder eller annen frivillig voksen som kontaktperson. De skiller seg slik fra andre grupper i frifondordningen, som oftest er større korps, band og kor med organiserte medlemmer og kontaktpersoner samt en tradisjonell foreningsstruktur.

 

Norsk musikkråd ønsker imidlertid ikke å ta stilling til Musikk i Skolens påstand om at rapporteringsreglene er for omfattende for en del frivillig aktivitet på musikkområdet.
– Det er ikke vi som bestemmer rapporteringskravene. Kulturdepartementet fastsetter hvordan vi skal rapportere, presiserer Sund.

 

– Men, når rapporteringskrav går på bekostning av formålet med ordningen, som er å stimulere til lokal frivillig aktivitet, er de ikke da for omfattende?
… 

 

Norsk musikkråd hevder at de ikke har registrert noe behov hos deres medlemsorganisasjoner for å endre retningslinjene (ballade.no)."

 

Kommentar fra Musikk i Skolen: 

Her uttaler Christin Sund seg stikk i strid med det høringssvaret Norske konsertarrangører og NMR selv sendte Kulturdepartementet 2.3.16. 

 

I høringssvaret til departementet skriver NMR/ Christin Sund blant annet:

”Flere nasjonale organisasjoner og deres lokale lag melder om større arbeidsbyrde knyttet til søknadsskriving og rapportering, stikk i strid med intensjonen bak forenklingsarbeidet til regjeringen. Organisasjonene har også fått betydelig større kostnader knyttet til revisjon og revisorattestasjon. Dette gjelder spesielt for Frifond-ordningen. Musikkorganisasjonene ber Kulturdepartementet på sikt vurdere annen dokumentasjon på medlemskap enn innbetalt kontingent på kr. 50. Det frivillige kulturlivet er i endring, flere ”betaler” for medlemskap gjennom dugnadsarbeid. Det oppfordres også, fra politisk hold, å gjøre kulturorganisasjonene mer inkluderende overfor utsatte grupper. Det oppleves som skjevt at et medlem ikke kan telles fordi korpset, koret eller bandet har gitt kontingentfritak i et inkluderingsøyemed.”

 

30.5.2016 Torunn Øvrebø Brotnow, frifondrådgiver i Musikk i Skolen

 

Artikkelen er skrevet av Gro Kirkeby og publisert på ballade.no 30.5.2016. Les artikkelen her
 

 

Musikk i Skolens styre har skrevet en uttalelse om frifond. Den kan du lese her.